✅ حضور و عزاداری محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران و هیأت همراه در بین عزاداران حسینی چالدران
✅ حضور و عزاداری محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران و هیأت همراه در بین عزاداران حسینی چالدران
  • شنبه 8 شهریور 1399 ساعت 23:30