درباره فرماندار

حسن محمد زاده

فرماندار شهرستان چالدران