درباره بخشداری دشتک

نادر یوسف زاده

فوق لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

4سال بخشدار دشتک از سال 93                                  

کارشناس امور حقوقی فرمانداری