درباره بخشدار مرکزی

 

احمد علیزاده بخشدار مرکزی شهرستان چالدران