به منظور لزوم پاسخگویی و رفع مشکلات مردم:
  • چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ساعت 13:45
راهپیمائی روز جهانی قدس
  • چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401 ساعت 12:29