پخش گزیده بیانات ریاست محترم جمهوری در جلسه نظارت ستادی وزارت جهاد و کشاورزی امشب ساعت 20:40 دقیقه از شبکه سراسری خبر

پخش گزیده بیانات ریاست محترم جمهوری در جلسه نظارت ستادی وزارت جهاد و کشاورزی امشب ساعت 20:40 دقیقه از شبکه سراسری خبر