# اقدامات دولت دراحیای دریاچه ارومیه


#اقداماتدولتدراحیایدریاچهارومیه

1⃣توقف طرح سدهای در دست مطالعه و ساخت
2⃣رهاسازی آب از سدهای دیگر
3⃣لایروبی مسیر رودخانه‌ها به ویژه سمینه رود و زرینه رود
4⃣ساخت سد سیلوه و انتقال 110میلیون متر مکعب
5⃣ بازسازی 200سردهنه
6⃣ اختصاص پساب تصفیه

#ممکناستندانید
#دریاچه_ارومیه
#سدسیلوه
#سدنازلو
#سدلیلان
#وزارت_نیرو
#سیمینه_رود