✅در قالب دیدار چهره به چهره وملاقات مردمی مسائل و مشکلات مراجعه کنندگان در حوزه تعاون .کار و رفاه اجتماعی چالدران با حضور محمدزاده فرماندار چالدران و مدیر کل تعاون .کار و رفاه اجتماعی استان مورد

 


📆سه شنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۰

✅در قالب دیدار چهره به چهره وملاقات مردمی  مسائل و مشکلات  مراجعه کنندگان در حوزه تعاون .کار و رفاه اجتماعی  چالدران با حضور محمدزاده فرماندار چالدران  و مدیر کل تعاون .کار و رفاه اجتماعی  استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.