اول شهریور، زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد.

اول شهریور، زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک گرامی باد.