بازارچه های مرزی شیخ سیلو و پیراحمدکندی توسط اعضای کمسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بررسی و تایید شده و جهت تصویب نهایی به هیات محترم دولت ارسال شد.

بازارچه های مرزی شیخ سیلو و پیراحمدکندی توسط اعضای کمسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بررسی و تایید شده  و جهت تصویب نهایی به هیات محترم دولت ارسال شد.


🇮🇷  حضور محمدزاده فرماندار چالدران و شریف پور نماینده مردم شریف شهرستانهای ماکو،چالدران ،شوط و پلدشت در کمسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات  کشور در محل سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت .

🇮🇷 با دعوت مدیر کل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت کشور، فرماندار چالدران و نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، امروز شنبه ۱۱ آبان در خصوص دفاع از تصویب بازارچه های مشترک شیخ سیلو و پیراحمد کندی، در جلسه ماده  یک آیین نامه اجرایی در تهران حضور یافتند.

✅ به لطف خداوند متعال وبا حمایت های بیدریغ جناب آقای دکتر شهریاری استاندار مردمی آذربایجان غربی ، تلاشهای آقایان شریف پور نماینده شهرستانهای ماکو ،چالدران، شوط و پلدشت و محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران، بازارچه های مرزی شیخ سیلو و پیراحمدکندی توسط اعضای کمسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بررسی و تایید شده  و جهت تصویب نهایی به هیات محترم دولت ارسال شد.