رهبرانقلاب: حضرت خدیجه، مادر دوازده امام است

 رهبرانقلاب: حضرت خدیجه، مادر دوازده امام است