اجرای طرحهای بوم گردی در چالدران

اجرای طرحهای بوم گردی در چالدران

نادر یوسف زاده معاون فرماندار چالدران به همراه مدیران دستگاههای متولی و متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه بومی گردی با حضور در محدوده روستای عباس کندی ضمن بازدید میدانی از موقعیت اجرای طرح در جریان مسائل مربوط به عملیات اجرایی پروژه پیشنهادی قرار گرفته .و از نزدیک پتانسیل ها و ظرفیت های این منطقه در حوزه گردشگری  بازدید نمودند.