برگزاری سومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان چالدران

برگزاری سومین جلسه کارگروه پسماند شهرستان چالدران به ریاست محمد کواکبی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی و با حضور مسئولین ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید .

 

شنبه 27 اسفند 1401

 

@chalderanadmin