فرماندار شهرستان چالدران با حضور در شماری از شعبه های اخذ رای این شهرستان ضمن بازدید از شعبه ها از نزدیک در جریان روند امور و فرآیند رای گیری قرار گرفت.

فرماندار شهرستان چالدران با حضور در شماری از شعبه های اخذ رای این شهرستان ضمن بازدید از شعبه ها از نزدیک در جریان روند امور و فرآیند رای گیری قرار گرفت.

محمد زاده فرماندار شهرستان چالدران به همراه اعضای شورای تامین با حضور در شماری از شعبه های اخذ رای این شهرستان ضمن بازدید از شعبه ها از نزدیک در جریان روند امور و فرآیند رای گیری قرار گرفت.

🔻 فرماندار چالدران در جریان این بازدیدها روند برگزاری، استعلام و احراز هویت، نظارت و بازرسی عوامل و تعامل بین ناظران و بازرسان را جویا شد.