رهبر معظم انقلاب سال 1401 را سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری کردند.

رهبر معظم انقلاب سال 1401 را سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری کردند