✅جلسه شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر شهرستان چالدران به ریاست محمد زاده فرماندار واعضای این شورا درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.


✅جلسه شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر شهرستان چالدران به ریاست محمد زاده فرماندار واعضای این شورا درسالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

🔻 فرماندار  چالدران در این جلسه ضمن تقدیر ازگزارشات کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت:آموزش مقدمه پیشگیری است بنابراین بایدباتهیه وتدوین برنامه های آموزشی نسبت به آگاهی بخشی به اقشار مختلف مردم ازجمله مدارس و خانواده ها سیاست گذاری های لازم صورت گیرد.

🔻محمد زاده   بر شناسائی نقاط آسیب دیده و درمعرض خطر شهرستان و همچنین  بر ارائه آموزش به افرادو اقشارمختلف جامعه نسبت به مضرات وعواقب ناشی از اعتیاد تاکید کرد و گفت : آموزشهای پیشگیری از اعتیاد  نقش مهمی درپیشگیری ازگرایش افراد  به موادمخدر دارد

🔻 وی کمیته های تخصصی شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر را گامی موثر درراستای کاهش مسائل ومشکلات موجوددراین حوزه دانست و گفت وبابررسی مسائل مرتبط درامرمبارزه با موادمخدردرکمیته های این شورا میتوان ابعاد مبارزه باموادمخدرراموردتوجه قرارداد.