بازدید فراهانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران دراولین روز از طرح فاصله گذاری اجتماعی از ایستگاه سلامت بدولی آواجیق

بازدید فراهانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران دراولین روز از طرح فاصله گذاری اجتماعی از ایستگاه سلامت بدولی آواجیق

بازدید فراهانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار چالدران دراولین روز از طرح فاصله گذاری اجتماعی از ایستگاه سلامت بدولی آواجیق
✅شایان ذکر است برابر دستورالعمل ابلاغی ورود هرگونه خودرو غیربومی به شهرستان و خروج خودروهای بومی از آن تا پایان طرح ممنوع است.همچنین میهمانان غیر ساکن در شهرستان بایستی حداکثر ظرف یوم جاری شهرستان را ترک نمایند تا مشمول جرایمی نظیر توقیف خودرو و پنج ملیون ریال جریمه نقدی نشوند.