🎥باز پخش گزیده بیانات ریاست محترم جمهوری در جلسه نظارت ستادی وزارت جهاد و کشاورزی امروز ساعت 13:15 دقیقه از شبکه سراسری خبر

🎥باز پخش گزیده بیانات ریاست محترم جمهوری در جلسه نظارت ستادی وزارت جهاد و کشاورزی امروز ساعت 13:15 دقیقه از شبکه سراسری خبر