✅روز جهانی کار و کارگر بر کارگران پرتلاش میهن عزیزمان گرامی‌باد.