✅فرماندار شهرستان چالدران: روند تغییر نام شهر سیه چشمه ، بخش دشتک و شهرک مخور از سال گذشته در کارگروه نامگذاری شهرستان آغاز و پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد در تیرماه امسال به تصویب رسیده است.

✅فرماندار شهرستان چالدران: روند تغییر نام شهر سیه چشمه ، بخش دشتک و شهرک مخور از سال گذشته در کارگروه نامگذاری شهرستان آغاز و پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد در تیرماه امسال به تصویب رسیده است.

✅محمدزاده فرماندار شهرستان چالدران گفت: اخذ و بررسی درخواستهای تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری از وظایف و اختیارات فرمانداری است و کمیته تخصصی بررسی درخواستها برابر دستورالعمل مربوطه در فرمانداری شهرستان چالدران تشکیل شده است.

✅ در خصوص تغییر نام واحدهای شهرستان چالدران از اواسط سال 98 نسبت به جمع آوری پیشنهادات اقدام و جلسات متعدد تخصصی برگزار شد. نهایتا در جلسه یازدهم تیرماه سال جاری پس از ساعتها کار کارشناسی، بازدیدهای محلی و تطابق پیشنهادات وارده با دستورالعملهای مربوطه، تغییر نام واحدها به شرح ذیل مصوب و جهت ادامه مراحل به مراجع ذیصلاح استانی ارسال شده اند:

🇮🇷تغییر نام شهر سیه چشمه به شهر چالدران
🇮🇷تغییر نام بخش دشتک به بخش آواجیق
🇮🇷تغییر نام شهرک مخور و تشکیل روستای امید

✅فرماندار شهرستان چالدران افزودند: کارگروه مربوطه در فرمانداری مستقر بوده و مسیر قانونی بررسی پیشنهادات از طریق ارائه و بررسی آنها در کارگروه می باشد.لذا شهروندان محترم بدون دغدغه خاطر می توانند درخواستهای خود را از طریق شوراهای محترم شهر و روستا به بخشداریهای تابعه و فرمانداری ارجاع نمایند.