🔹حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در برنامه زنده تلویزیونی فرامتن شبکه افق

🔹حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در برنامه زنده تلویزیونی فرامتن شبکه افق 

 

🔸روز دوشنبه 22 اسفند 1401 ساعت 19

 

@chalderanadmin