حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه تلویزیونی اولدوز

حضور محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه تلویزیونی اولدوز 

 

🔹 شنبه 27 اسفند 1401 

🔹ساعت 21

 

# مستقیم با مردم 

 

@chalderanadmin