بازدید سرزده معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری چالدران به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان و عوامل بهداشتی شهرستان در راستای اوضاع استخر یادگار امام شهرستان چالدران.

بازدید سرزده معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری چالدران  به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان و عوامل بهداشتی شهرستان در راستای اوضاع استخر یادگار امام شهرستان چالدران.

بازدید سرزده معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی فرمانداری چالدران  به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان و عوامل بهداشتی شهرستان در راستای اوضاع استخر یادگار امام شهرستان چالدران.
در این بازدید نادر یوسف زاده معاون فرماندار شهرستان چالدران با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی و موارد موازین بهداشتی بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان تاکید کرد.