فرماندار چالدران در نشست با مدیران کانال های تلگرامی شهرستان: اخلاق مداری سرلوحه فعالیت های رسانه ای باشد

فرماندار چالدران در نشست با مدیران کانال های تلگرامی شهرستان: اخلاق مداری سرلوحه فعالیت های رسانه ای باشد
با موضوع فضای مجازی و نقش آن درجامعه نشست صمیمی با حضور فرماندار چالدران، مدیران و ادمین کانالهای تلگرامی شهرستان در محل فرمانداری برگزارشد.

با موضوع فضای مجازی و نقش آن درجامعه نشست صمیمی با حضور فرماندار چالدران، مدیران و ادمین کانالهای تلگرامی شهرستان در محل فرمانداری برگزارشد.
فرماندار چالدران در نشست با مدیران کانال های تلگرامی شهرستان: اخلاق مداری سرلوحه فعالیت های رسانه ای باشد
فرماندار چالدران با بیان اینکه چنین نشستی را که برای اولین بار به صورت رسمی برگزار می شود، در جهت تبیین وظایف رسانه ای و اطلاع رسانی در فضای مجازی را لازم دانست و افزود: روابط میان نهادهای دولتی و سامانه های اطلاع رسانی در فضای مجازی می تواند به همکاری بیشتر میان مردم و مسئولین بیانجامد.
محمدزاده با اشاره به اینکه با همکاری بیشتر مدیران ادارات با کانال ها و گروه های رسمی و ثبت شده، شهروندان بیشتر با وظایف هر نهاد و مدیری آشنا می شوند، وگرنه افرادی که هیچ اطلاعاتی از عملکرد و کارکرد ادارات ندارند، نباید شبهه افکنی نموده و چهره شهرستان را در نزد افکار عمومی خدشه دار نمایند.
وی با تآکید بر ضرورت ایجاد فضای امید و نشاط در بین شهروندان توسط رسانه های مجازی افزود:شهرستان چالدران با وجود داشتن پتانسیل ها و ظرفیت های بی نظیر نباید به عنوان یک شهرستان محروم تلقی شود بلکه با کمک تمامی مردم و استفاده از فرصت رسانه مجازی در جهت تبیین فکر توسعه پایدار و نقش شهروندان چالدرانی در پیشرفت و آبادانی این منطقه کار صورت گیرد.