برگزاری گردهمایی فرمانداران استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی

برگزاری گردهمایی فرمانداران استان به ریاست محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی 

 

27 اسفند 1401

 

@chalderanadmin