🔻مشاغل گروه یک مشاغل ضروری که در هیچ یک از وضعیت های سه گانه #تعطیل_نمی‌شوند

🔻مشاغل گروه یک

مشاغل ضروری که در هیچ یک از وضعیت های سه گانه #تعطیل_نمی‌شوند

((روابط عمومی فرمانداری چالدران))