بازدید سرزده معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار از ادارات شهرستان

بازدید سرزده معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار از ادارات شهرستان

🔻 کواکبی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان در نخستین لحظات ساعات اداری با بازدید سرزده از ادارات کار، تعاون ورفاه اجتماعی، بهزیستی ، امور مالیاتی و ثبت اسناد چالدران  از نزدیک فعالیتها و وظایف را مورد ارزیابی قرار دادند .

🔻  وی هدف از این بازدیدها و سرکشی ها را ارزیابی نقاط قوت و ضعف خدمات رسانی  ادارت دولتی به مردم عنوان کرد تا ضمن نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی از وضعیت تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی ایشان اطلاع پیدا نماییم.

 

چهارشنبه دو آذر ماه 1401

 

@chalderanadmin