فرماندار چالدران در جریان این بازدید بر تسریع در اتمام عملیات لوله گذاری گاز در شهر آواجیق با توجه به فرا رسیدن فصل سرما تأکید کرد.

فرماندار چالدران در جریان این بازدید با اشاره به اینکه در جهت گاز رسانی به شهر آواجیق فرمانداری این شهرستان به همراه مسئولین ادارات با تمام قوا همکاریهای لازم با شرکت گاز استان در راستای تسریع در گازرسانی به شهر آواجیق و روستاهای بخش دشتک داشته افزود:برای اجرای طرح گاز رسانی به شهر آواجیق 17میلیارد تومان اعتبار با 68 كيلومتر خط تغذيه و 6 ايستگاه تقليل فشار و سيستم حفاظت كاتديك ساخته و هزینه شده است که 3میلیارد تومان اعتبار نیز برای اجرای عملیات گاز رسانی در داخل این شهر در نظر گرفته شده است.