جلسه کار گروه تخصصی اشتغال به ریاست حسین زاده فرماندار چالدران و اعضا تشکیل و روند پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستائی تصویب شده در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار چالدران در این جلسه با تشکر ازاعضای این کارگروه در بررسی و برگزاری منظم جلسات اشتغال از وضعیت مطلوب شهرستان در پرداخت تسهیلات اشتغال زائی پایدار مناطق روستائی و عشایری در حوزه های گردشگری ،صنعت و کشاورزی خبر داد و افزود: تمام طرح های ارائه شده در این کمیته فنی با حضور کارشناسان دستگاه های مربوطه و بانک های عامل بررسی شده و طرح های واجد شرایط و دارای توجیه کامل اقتصادی به تصویب نهایی رسیده است.
حسین زاده با بیان اینکه این طرح ها بر اساس سیاست های کلی دولت تدبیر و امید مبنی بر جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار تصویب شده است افزود:لازم است بانکهای عامل با پیگیری دستگاههای متولی تا پایان تیر ماه نسبت به پرداخت تسهیلات به طرحهای تصویب شده اقدام جدی نموده و در جلسه بعدی فرجام موضوع دقیقا گزارش شود