کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی به ریاست حسین زاده فرماندار چالدران و با حضور اعضای این کارگروه در محل فرمانداری برگزار شد

فرماندار چالدران در این جلسه با تأکید بر الویت توسعه و انجام امور فرهنگی در شهرستان افزود:همه تلاش ما باید در راستای حل مشکلات آموزشي و فرهنگي در حوزه های مختلف باشد كه در اين راستا مديريت و هماهنگي تمامي اعضا و مدیران دستگاههای اجرائی شهرستان لازم است.
حسین زاده با اشاره به نقش كليدي دستگاههای فرهنگی شهرستان در انجام امورات فرهنگي و اجتماعي گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و توسعه پایدار آموزش مستمر تمامی اقشار جامعه به خصوص قشر آسیب پذیر و جوانان می باشد.
وی با اشاره به اینکه اکثر مشکلات جامعه ریشه در فرهنگ دارند، افزود: مشکلات موجود در حوزه فرهنگ به حوزه های دیگر نیز سرایت می کند و سپس تبدیل به بحران می شود و اگر کار فرهنگی به درستی انجام شود مشکلات در سایر حوزه ها نیز کاهش می یابد.
فرماندار چالدران در این جلسه با تأکید بر الویت توسعه و انجام امور فرهنگی در شهرستان افزود:همه تلاش ما باید در راستای حل مشکلات آموزشي و فرهنگي در حوزه های مختلف باشد كه در اين راستا مديريت و هماهنگي تمامي اعضا و مدیران دستگاههای اجرائی شهرستان لازم است.
حسین زاده با اشاره به نقش كليدي دستگاههای فرهنگی شهرستان در انجام امورات فرهنگي و اجتماعي گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و توسعه پایدار آموزش مستمر تمامی اقشار جامعه به خصوص قشر آسیب پذیر و جوانان می باشد.
وی با اشاره به اینکه اکثر مشکلات جامعه ریشه در فرهنگ دارند، افزود: مشکلات موجود در حوزه فرهنگ به حوزه های دیگر نیز سرایت می کند و سپس تبدیل به بحران می شود و اگر کار فرهنگی به درستی انجام شود مشکلات در سایر حوزه ها نیز کاهش می یابد.